Общи условия

I.Предмет

чл. 1 Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на платформата за електронна търговия abubu.bg, които уреждат правилата за ползването и, включително регулиране на отношенията и сключването на договори за покупко-продажба между "Суперстор БГ" ООД (собственик на abubu.bg, наричан по-долу за кратко Доставчик или abubu.bg) и потребителите и клиентите на платформата за електронна търговия abubu.bg (наричан по-долу сайт или abubu.bg). 

II. Данни за доставчика 

чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:   

1. Наименование на доставчика: "Суперстор БГ" ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цоньо Тодоров" 28

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 201829479

4. Данни за кореспонденция: тел 0894 682 285; e-mail info@abubu.bg; адрес: Варна, ул. Цоньо Тодоров 28

5. Номер на удостоверение за администратор на лични данни: 420985

6. Надзорни органи

6.1 Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул, „проф. Цветан Лазаров“ №2

тел.:  (02) 91 53 518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет адрес: www.cpdp.bg  

6.2 Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3

тел.:  (02) 93 30 565, 0700 111 22

Интернет адрес: www.kzp.bg  

Интернет адрес за онлайн решаване на спорове

III. Дефиниции

чл.3 Доставчик – Суперстор БГ ООД

чл.4 Платформа/Сайт/Електронен магазин  – домейна www.abubu.bg и неговите поддомейни.

чл.5 Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

чл.6 Потребителски профил/регистрация – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в сайта.

чл.7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителя изразява, намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл.8 Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

чл.9 Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, за определн период от време, посочен от www.abubu.bg.

чл.10 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия.

IV. Общи положения

чл.11 Общите условия на abubu.bg са задължителни за всички Потребители на сайта.

чл.12 Всяко използване на този сайт означава, че Потребителите са се запознали внимателно с настоящите общи условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.

чл.13 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от abubu.bg по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

чл.14 abubu.bg има право да извършва промени на настоящите общи условия по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл.15 Във всеки един случай на промяна на общите условия abubu.bg ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл.16 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл.17 abubu.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябва да се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация. abubu.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение от изображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които Потребителите използват.

чл.18 Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от abubu.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

чл.19 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, abubu.bg се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

чл.20 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл.21 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. abubu.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. Характеристики на платформата

чл.22  abubu.bg е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес: www.abubu.bg , чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електроният магазин. Регистрацията е по желание и дава възможност за допълнителни отстъпки от цените на продуктите, използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация и други;  

Да предоставят съгласието си за получаване на новини, оферти, промокодове и друга информация, чрез записване за бюлетина на abubu.bg. Всеки потребител, който се е записал за получаване на бюлетина може по всяко време да се отпише и да прекрати услугата, чрез избиране на опцията "unsubscribe" в полученото електронно съобщение.

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електорнният магазин, достъпна в интернет;

Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчика в платформата abubu.bg

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата abubu.bg, съгласно поддържаните от електроният магазин начини на плащане;

Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронният магазин;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електорнният магазин в интернет;

Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите

чл.23 Потребителите сключват с Доставчика договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин достъпен на интернет адрес www.abubu.bg

чл.24 Доставчика на стоки в платформата abubu.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

чл.25 Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата abubu.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата abubu.bg

чл.26 (1) Потребителят и Доставчикът в платформата abubu.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп. В случай, че Потребителя няма регистрация в електрнният магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителя , са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

VI. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

чл.27 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в сайта

чл.28 Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоки в платформата abubu.bg по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата abubu.bg и предоставяне на необходимите данни, в случай че Потребителя няма до този момент регистрация и желае да се регистрира.

(2) Влизане в платформата чрез потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в платформата abubu.bg стоки и добавянето им към списъка със стоки за закупуване.

(4) Предоставяне нa данни за извършване на доставката.

(5) Избор на способ за заплащане на стоките предмет на договор за покупко-продажба, в случай, че са възможни различни способи за заплащане.

(6) Потвърждаване и изпращане на поръчката 

чл.29 Потребителите, които не са регистрирани потребители в платформата abubu.bg и не желаят да се регистрират могат да сключат договор за покупко-продажба на стоки  съгласно процедурата описана в чл. 28 с изключение на ал (1) и (2)

VII Съдържание на договора

чл.30 Договора се сключва на български език.

чл.31 Страни по договора са Доставчика съгласно данните си за фирмена регистрация, и Потребителя съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребител съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

чл.32 Доставчика се задължава да достави заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

чл.33 Всички цени на стоките са с включен ДДС, данъци и такси. Цените на стоките не включват доставка. Доставката се заплаща допълнително и е изрично упомената в сайта. При определени условия доставката може да е безплатна за Потребителя. 

чл.34 (1) Доставчика и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

(2) Доставчика може да организират заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

чл.35 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителя е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора ( номера на поръчката ) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

чл.36 След натискане на бутона „Поръчай“ Потребителя се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителя получава потвърждение на поръчката, и с получаването на това потвърждение се счита, че договора за покупко-продажба е сключен.

чл.37 Доставчика си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба. При отказ от доставка Доставчика уведомява потребителя по имейл или с телефонно обаждане

VIII Изпълнение на договора

чл.38 (1) Доставчика организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта. Пълна информация за доставка е достъпна за потребителите на платформата abubu.bg на следният адрес: доставка

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчика организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, но не по късно от 2 месеца.

чл.39 (1) Потребителя трябва да прегледа стоката предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да уведоми за това abubu.bg и да върне стоката незабавно, попълвайки бланката за връщане, която представлява неразделна част от пратката.

(2)Ако Потребителя не уведоми незабавно abubu.bg и съответно не върне стоката съгласно ал. (1) стоката се счита за одобрена от клиента и съответстваща на изискванията му 

IX. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лицата, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП

чл.40 Правилата на настоящият раздел се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според  данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електринната търговия и/ или Директива 2011/83/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

чл.41 (1) Основните характеристики на стоките предлагани в платформата abubu.bg са определени в профила на всяка стока в сайта.

(2) В зависимост от настройките на монитора/дисплея на Потребителя може да има минимално цветово разминаване в продуктите, които Потребителя виждат в електронният магазин и тези които получава.

(3) Цените на стоките са с включени ДДС и всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата abubu.bg

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи невключени в цените на стоките , се определят от Доставчика и се предоставят, като информация на Потребителя преди сключването на договора за покупко-продажба при избиране на стоките за сключване на договор за покупко-продажба.

(5) Начинът на плащане, доставката и изпълненито на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

(6) Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) abubu.bg посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчаните стоки съдържащи се в поръчката, както и стойността на доставката.

чл.42 Потребителя се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане по отношение на  сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, а именно плащания с кредитни/дебитни карти или плащане по банков път

чл.43 (1) Потребителя има право, без да дължи обещетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор  в срок от 14 дни считано от дата на получаване на стоката. 

(2) Правата по ал (1) не се прилагат в следните случаи:

- когато стоката е използвана и в не добър търговски вид;

- когато е нарушена цялостта на етикетите или са премахнати;

- когато елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или в лош външен вид.

(3) В случай, че Потребителя упражни правото си на отказ по ал. (1), Доставчика е длъжен да възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми  за покупка на стоките, посочени в договора с изключение на пощенските и транспортни разходи, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която стоките предмет на сключения договор, по който  Потребителя е заявил и упражнява правото си на отказ, са приети от Доставчика.

(4) За изпълнение на задълженията на Доставчика по ал. 3 Потребителя трябва да попълни формуляр „Бланка за връщане на продукт“ представляващ неразделна от пратката за връщане, съдържащ номера на сметка, по която да бъде възстановена сумата съгласно договора за покупко-продажба, по който Потребителя упражнява правото си на отказ. Формулярът е неразделна част от всяка пратка, както и достъпен онлайн на платформата abubu.bg на следният адрес: линк към бланка за връщане на стока

(5) Потребителя се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока по ал. (1).

(6) В случай на упражняване право на отказ от договора за покупко-продажба съгласно ал. 1, пощенските и транспортните разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, освен ако не е уговорено друго.

(7) Потребителите упражняващи правата си по чл. 43 както и тези които искат да се откажат от вече направена поръчка следва да уведомят за това abubu.bg, като се свържат със сътрудник обслужване на клиенти на тел. 0894 682 285, или като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта, или на имейл адрес orders@abubu.bg

чл.44 (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който започва да тече, е определен за всяка стока по отделно при сключването на договора за покупко-продажба с Потребителя чрез информация публикувана на интефейса на електорнният магазин.

(2) В случай, че не е определили срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 работни дни.

(3) Ако Доставчика не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок от 7 работни дни считано от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по договора, без да дължи каквото и да е обезщетения, произтичащи от неизпълнението на договора.

(4) Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява.

Чл.45 abubu.bg предлага всички стоки на Платформата със законова гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство. 

Чл.46 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) abubu.bg не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

(3) abubu.bg не носи отговорност за разлика в размера до 2 см.

(4) abubu.bg не носи отговорност за естественото износване на стоките

Чл.47 Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката

Чл.48 (1) При основателна рекламация abubu.bg привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя, или възстановява заплатените от Потребителя суми, включително тези за доставка и/или връщане на стоката. 

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба, или връщането на заплатената сума е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

X. Защита на личните данни

чл.49 (1) abubu.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно ЗЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, abubu.bg ще изпраща данни само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията му или при попълване на формата за поръчка.

(3) abubu.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя

(4) Потребителя се съгласява, че abubu.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата abubu.bg или Потребителя не се е отказал от получаването й писмено.

(5) Потребителя се съгласява, че abubu.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронният магазин.

чл.50 (1) abubu.bg събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал.(1), т. 2 и 3 от ЗЗЛД

(2) С приемане на настоящите общи условия Потребителя се съгласява, че abubu.bg има право да обработва личните им данни, предоставени при използването на платформата, както и да ги предоставя на трети лица регистрирани като администратори на лични данни за целите за изпълнение на сключените  договори за покупко-продажба на стоки.

(3) С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява и разрешава на abubu.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които abubu.bg е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриерски услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които abubu.bg може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него стоки и услуги.

(4) abubu.bg е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер: 420985

(5) abubu.bg следва следните принципи при обработката на личните данни на потребителите/клиентите:

- законност и добросъвестност

- точна определеност на целите на обработка

- точност и актуалност

- съгласие на потребителите/клиентите за обработка на данните им

(6) Потребителя се задължават да поддържат актуални личните си данни, които предоставят на abubu.bg

чл.51 (1) Във всеки един момент abubu.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства  и лични данни

(2) В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил свойте данни за достъп до профила си в електронният магазин abubu.bg има право да приложи процедура  за изгубена или забравена парола за достъп.

XI. Прекратяване

чл.52 Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случай:

При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика

По взаимно съгласие на страните в писмен вид

Едностранно, с предизвестие  от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

При изземване или запечатване на оборудването на abubu.bg от държавните органи.

В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електроният магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП